Version 3.0. Gældende fra 18. juni 2018.

Vilkår for tilmelding og brug af Practios abonnementservice

1. Introduktion

Disse vilkår (”Servicevilkårene”) omhandler brugen af den abonnementservice på p-piller og minipiller (”Abonnementservicen”), som du finder via hjemmesiderne Practio.dk og Practio.com (”Hjemmesiden”). Servicevilkårene gælder mellem dig og Practio ApS, Dampfærgevej 7, 2. sal, 2100 København Ø, CVR-nr.: 36392576 (”Practio”).

Hjemmesiden er udviklet af Practio. Practio ejer samtlige immaterielle rettigheder til Hjemmesi-den og dens indhold.

Ved tilmelding og brug af Abonnementservicen på Hjemmesiden erklærer du, at du har læst, forstået og accepteret indholdet af Servicevilkårene. Practio anbefaler derfor, at du læser Ser-vicevilkårene grundigt, inden du tilmelder dig og bruger Abonnementservicen på Hjemmesiden.

Practio opfordrer dig til også at sætte dig godt ind i det valgte stamapoteks handelsvilkår, som du accepterer ved køb af lægemidler hos stamapoteket jf. nærmere pkt. 2.6.

Endelig henviser Practio til de generelleBrugervilkårpå Hjemmesiden.

2. Abonnementservice på p-piller og minipiller

2.1 Forudsætninger for tilmelding

For at kunne tilmelde dig Abonnementservicen skal du oprette dig som bruger af Abonnement-servicen på Hjemmesiden. I den forbindelse vil du blive bedt om at identificere dig med NemID.

Det afhænger af en lægefaglig vurdering, om du kan blive en del af Abonnementservicen. Vur-deringen sker med udgangspunkt i de kriterier, der følger nedenfor.

Du skal være fyldt 18 år for at bruge Abonnementservicen til at anmode om fornyelse af din recept på og køb af p-piller eller minipiller. Hvis du er ældre end 36 år, kan du dog kun bruge Abonnementservicen til minipiller.

Det er et krav, at du allerede er i behandling med p-piller eller minipiller.

Du skal derudover, som led i en fortsat kontrol af din svangerskabsforebyggende teknik (an-vendelse af p-piller eller minipiller), opfylde en række inklusionskriterier, og du vil derfor ved en e-konsultation blive bedt om at oplyse, hvilke p-piller eller minipiller du i dag anvender samt besvare nogle spørgsmål, der har til hensigt at vurdere dit behandlingsbehov og eventuelle risici forbundet med dit indtag af p-piller eller minipiller. Når du har gjort det, skal du vælge et stamapotek, som beskrevet under pkt. 2.6.

Du bliver dernæst ledt videre til apotekets hjemmeside. Apoteket vil i den forbindelse bede om dit samtykke til enten at udlevere det lægemiddel, som du benytter i forvejen, til dig eller et substituerbart præparat. Lægemidler, der kan substitueres, er efter Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering inddelt i grupper, hvor alle lægemidler i gruppen kan erstatte hinanden. Du har derfor tre muligheder:

1) Du modtager altid det billigste lægemiddel i samme gruppe.
2) Du modtager altid det lægemiddel, som du benytter i forvejen.
3) Du modtager altid det billigste lægemiddel inden for samme gruppe, undtagen de læ-gemidler, som du specifikt har angivet, at du ikke ønsker at modtage.

Hvis du ikke benytter dig af mulighed nr. 1 om udlevering af det billigste lægemiddel i samme gruppe, accepterer du samtidig, at du ikke nødvendigvis får tilsendt det billigste lægemiddel. For så vidt angår prissætning for lægemidler henvises til pkt. 2.8.3. Apoteket vil i visse tilfælde være berettiget til ikke at ekspedere en recept.
Hvis apoteket ikke har det ønskede lægemiddel på lager, er udgangspunkt, at apoteket har mulighed for at ringe til dig og tilbyde et alternativ, som ikke nødvendigvis er det billigste i sin gruppe eller det, som du har ønsket. I sådanne tilfælde kan du altid vælge at vente, til apoteket får det ønskede lægemiddel på lager igen.

I det tilfælde, at du benytter dig af enten mulighed nr. 1 eller nr. 3, og apoteket undtagelsesvist ikke har det billigste lægemiddel i samme gruppe på lager, accepterer du dog, at apoteket sen-der dig det billigste alternativ, som apoteket har på lager. Denne fremgangsmåde gælder kun, hvis det i det konkrete tilfælde er muligt i henhold til bekendtgørelse om recepter og dosisdi-spensering af lægemidler.

Én gang indenfor en periode på 48 uger kan du anmode om at få en ekstra forsendelse. Dette er en mulighed, hvis du for eksempel har mistet en allerede modtaget forsendelse. Den ekstra forsendelse skal du anmode om at få tilsendt. Forsendelsen indeholder én ekstra pakke p-piller eller minipiller med 63-84 tabletter.

2.2 Fortsat kontrol af svangerskabsforebyggende teknik, dvs. anvendelse af p-piller og minipiller

Mindst én gang om året skal du som led i en fortsat kontrol af din svangerskabsforebyggende teknik, dvs. anvendelse af p-piller eller minipiller, svare på opfølgende spørgsmål ved en e-konsultation. Formålet med e-konsultationen er en lægefaglig vurdering af, om du fortsat bør være en del af Abonnementservicen. Hvis svarene medfører tvivl om, hvorvidt du bør fortsætte med at anvende p-piller eller minipiller, bliver du automatisk ekskluderet fra Abonnementser-vicen og opfordret til at kontakte egen læge.

Såfremt du efter en lægelig vurdering vurderes at kunne fortsætte i ordningen, kan du modta-ge i alt fire forsendelser i en periode på 12 måneder med p-piller eller minipiller indeholdende 63-84 tabletter.

2.3 Udlevering og forsendelse

Opfylder du forudsætningerne for tilmelding som beskrevet i pkt. 2.1, kan du vælge i mellem følgende muligheder:

2.3.1 Du modtager løbende forsendelser, indtil vi hører andet

• Du anmoder om forsendelse af fire pakker p-piller eller minipiller.
• Apoteket sender pakkerne til dig en ad gangen, når din nuværende pakning er ved at slippe op. Det kræver ikke handling fra din side.
• Du modtager en e-mail, der indeholder information om den betaling, som vil blive opkrævet af Practio.
• Du modtager endnu en e-mail, når betalingen er opkrævet af Practio, og når apoteket har bekræftet, at apoteket ekspederer recepten. E-mailen gør dig opmærksom på, at apoteket har sendt en ny pakning.
• I visse tilfælde vil den pris, der fremgår af den første fremsendte e-mail, være anderledes end den pris, som bliver opkrævet, og som fremgår af den efterfølgende e-mail. Dette skyldes, at prisen på apoteksforbeholdt medicin, herunder p-piller og minipiller, fastsættes for 14 dage ad gangen jf. pkt. 2.8.3. Det kan derfor ske, at prisen ændrer sig i tidsrummet fra modtagelsen af den første fremsendte e-mail til modtagelsen af den efterfølgende e-mail.
• Ønsker du ikke at modtage p-pillerne eller minipillerne, skal du logge ind på din brugerpro-fil på Hjemmesiden og afbestille forsendelsen senest 21 dage inden den forventede leve-ringsdato. Hvis du afbestiller p-pillerne eller minipillerne inden for disse 21 dage, bliver din recept ikke fornyet og apoteket sender ikke dine p-piller eller minipiller, som Practio selvføl-gelig heller ikke opkræver betaling for. Den forventede leveringsdato finder du på din bru-gerprofil på Hjemmesiden.
• Practio opkræver betalingen i overensstemmelse med pkt. 2.8.

2.3.2 Du bekræfter hver forsendelse i en forudgående e-mail

• Du anmoder om forsendelse af fire pakker p-piller eller minipiller.
• Apoteket sender pakkerne til dig en ad gangen.
• For hver forsendelse skal du aktivt svare på, om du ønsker den. Du modtager en e-mail en uge før den planlagte forsendelse af næste pakke i forbindelse med, at din nuværende pakke, i henhold til dine indtastninger på Hjemmesiden, er ved at løbe tør.
• Følg et link i e-mailen og svar på, om du vil modtage næste forsendelse af p-piller eller mini-piller. Hvis du svarer ja, sender Practio din anmodning videre, og apoteket sender derefter p-piller eller minipiller til dig. Practio skal have din bekræftelse senest 48 timer efter, at du har modtaget e-mailen. Hvis du svarer nej eller bare lader være at gøre noget, sender apo-teket ikke flere p-piller eller minipiller, ligesom Practio selvfølgelig ikke opkræver flere beta-linger.
• Practio opkræver betaling i overensstemmelse med pkt. 2.8.

Fælles for begge muligheder er det, at Apoteket sender pakkerne med et fast interval på 9-12 uger afhængig af dine indtastede præferencer. Apoteket sender pakkerne 4 uger før din nu-værende pakke forventes at løbe tør.

I den forudgående e-mail står der, hvornår du kan forvente at modtage pakken. Hvis du efter den oplyste dato ikke har modtaget din pakke, skal du snarest henvende dig til stamapoteket. Hvis din pakke er gået tabt med posten, kan du ved personligt fremmøde hente en tilsvarende pakke på stamapoteket uden beregning.

2.4 Practios rolle

Practio formidler og hjælper med levering af e-konsultationer med henblik på fornyelse af din recept på p-piller eller minipiller. Det betyder, at Practio indsamler oplysninger om dig for at udarbejde et forslag til en individuel lægefaglig vurdering som led i formidlingen af salget af en lægefaglig vurdering. Practio sælger dig den lægefaglige vurdering i Hundigelægernes navn og for Hundigelægernes regning. Det er Hundigelægerne, der i sidste ende, med Practios hjælp, gennemfører e-konsultationen og fornyer din recept.

Practio agerer alene som bindeled mellem dig og dit stamapotek ved at sende din anmodning om køb til stamapoteket. Det er ikke Practio eller Hundigelægerne, der sælger og sender p-piller eller minipiller til dig, men derimod stamapoteket, jf. nærmere pkt. 2.5 og 2.6.

2.5 Fornyelse af recepter

Practio samarbejder med Hundigelægerne I/S, herunder læge Ömer Altunpinar, læge Anders Kjær og læge Gitte Kofod Beyer . Det er en af disse læger, som du modtager behandling fra, og som dermed har det fulde ansvar for behandlingen. I forbindelse med din tilmelding til Abon-nementservicen bliver du bedt om samtykke til at modtage sundhedsydelser fra disse læger. Hvis denne kreds ændrer sig, bliver du bedt om et nyt samtykke

2.6 Valg af stamapotek og accept af stamapotekets handelsvilkår

Når du tilmelder dig Abonnementservicen, skal du vælge, hvilket stamapotek du ønsker at handle hos. Du kan vælge mellem de stamapoteker, der har et samarbejde med Practio. Disse stamapoteker er angivet på Hjemmesiden.

Salget af p-piller og minipiller sker via det af dig valgte stamapotek.

Da det er dette apotek, som du indgår en aftale med om køb af p-piller eller minipiller, opfordrer Practio dig til, at du sætter dig ind i de handelsbetingelser, herunder reklamationsbetingelser, som det valgte stamapotek har.

For at foretage selve købet af dine p-piller eller minipiller hos stamapoteket skal du således ac-ceptere det enkelte stamapoteks handelsvilkår.

2.7 Kreditkortinformation

Når du tilmelder dig Abonnementservicen, vil du i forbindelse med betaling blive sendt til QuickPay, som håndterer betalingstransaktionen. Der vil du blive bedt om oplysninger om dit betalingskort, herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode.

QuickPay behandler dine kreditkortinformationer strengt fortroligt og anvender dem udelukken-de til betaling for p-piller eller minipiller og forsendelsesgebyr som beskrevet i pkt. 2.8.

Hvis du ønsker yderligere information om, hvordan QuickPay behandler dine kreditkortinforma-tioner, henviser vi til QuickPay påhttps://quickpay.net.

2.8 Priser og afregning

2.8.1 Tilmelding

Det er gratis at tilmelde sig Abonnementservicen. For så vidt angår forsendelse af p-piller eller minipiller foregår afregningen som anført under pkt. 2.8.2 og pkt. 2.8.3.

2.8.2 E-konsultation og receptfornyelse

Du modtager e-konsultation og receptfornyelse hos Hundigelægerne I/S. Se nærmere om dette i pkt. 2.5.

Lægerne hos Hundigelægerne I/S yder e-konsultation med henblik på fornyelser af din recept på p-piller eller minipiller mod betaling fra din bopælsregion af de til enhver tid gældende hono-rarer.

2.8.3 P-piller og minipiller

Practio trækker dit betalingskort for prisen på p-pillerne eller minipillerne, når stamapoteket har bekræftet over for Practio, at stamapoteket er klar til at sende din forsendelse af p-piller eller minipiller. Udgiften til forsendelsen er gratis.

Prisen for p-pillerne eller minipillerne udgør den til enhver tid gældende forbrugerpris i henhold til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, dvs. den pris apoteket kan opkræve dig for lægemidlet i henhold til gældende ret.
Hverken Practio eller stamapoteket har indflydelse på prisfastsættelsen af forbrugerprisen på lægemidler.

I Danmark sælges apoteksforbeholdt medicin, herunder p-piller og minipiller, således til samme pris på alle landets apoteker. Prisen fastsættes egenhændigt af de virksomheder, der fremstiller eller importerer medicin til Danmark for 14 dage ad gangen. Det sker ved, at virksomhederne hver 14. dag anmelder priser til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen har herefter til opgave at oplyse apotekerne, borgere mv. om de gældende priser på apoteksforbeholdte læ-gemidler. Dette sker via medicinpriser.dk, hvor du altid kan finde mere information om den dagsaktuelle pris på dine p-piller eller minipiller.

Practios opkrævning af betaling for p-piller eller minipiller sker på vegne af dit stamapotek, og selve salget af p-pillerne eller minipillerne sker således direkte fra stamapoteket til dig.

2.9 Fortrydelse og reklamation

Hvis du ønsker at gøre reklamation eller fortrydelse gældende i relation til de modtagne p-piller eller minipiller, skal du tage direkte kontakt til stamapoteket, som er dem du har købt lægemidlet hos.

Vær opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på lægemidler, idet der gælder særlige krav til kvalitet og sikkerhed.

2.10 Afmelding

Du kan når som helst afmelde dig Abonnementservicen via din profilside på Hjemmesiden.

Din afmelding har virkning fra det tidspunkt, den foretages, med det forbehold at hvis afmel-dingen sker efter, at din næste forsendelse af p-piller eller minipiller er ekspederet af dit stam-apotek, så vil denne ordre ikke kunne trækkes tilbage.

Du modtager en e-mail, som bekræfter, at Abonnementservicen er opsagt.

3. Kontakt

Practio vil meget gerne modtage feedback fra dig. Klager og feedback kan sendes til følgende adresse, enten som post eller e-mail:

Practio ApS
Dampfærgevej 7, 2. sal
2100 København Ø
Danmark

E-mail:hello@practio.com

Oplever du bivirkninger ved brug af p-piller eller minipiller, kan du melde bivirkningen til Læ-gemiddelstyrelsen. Du bør desuden kontakte egen læge.

4. Indsamling af personlige oplysninger og behandlingssamtykke

Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De per-sonoplysninger, som indsamles, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit tele-fonnummer og lignende identifikationsoplysninger.

Hvis du tilmelder dig Abonnementservicen, bliver du bedt om et udtrykkeligt samtykke til, at vi må behandle visse person- og helbredsoplysninger om dig. Practio indhenter din medicinhisto-rik fra Sundhedsdatastyrelsen, som er nødvendig for Practios og Hundigelægernes lægefaglige vurdering af din anmodning om receptfornyelse på p-piller eller minipiller. Practio bruger også oplysningerne til at indhente din ordinationshistorik i Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicin Kort. Det betyder, at der kun behandles oplysninger, der er relevante for leveringen af sund-hedsydelsen til dig samt formidlingen til dit stamapotek af din anmodning om køb af p-piller eller minipiller.

Medicinhistorikken – samt de oplysninger, som du har opgivet til Practio – videregives til Hundi-gelægerne til brug for deres lægefaglige vurdering.

Du bliver derfor også bedt om et udtrykkeligt samtykke til, at Practio må videregive oplysninger til brug for e-konsultationen, som varetages af:

Hundigelægerne I/S
Over Bølgen 120
2670 Greve

Hundigelægerne foretager herefter en lægefaglig vurdering af, om der kan ske receptfornyelse. Vurderingen består i en undersøgelse af dine oplysninger og en sundhedsfaglig vurdering af ordinationen og eventuelle risici. Det er en betingelse for behandlingssamtykket, at du frabeder dig mundtlig information om behandlingen. Vi opfordrer derfor til, at du grundigt læser om behandlingen, før du samtykker. Information om behandlingen er tilgængelig på Hjemmesiden.

Hundigelægernes vurdering deles med Practio. I de tilfælde, hvor der meddeles receptfornyel-se, vil Hundigelægerne også registrere dette på Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicinkort til brug for ekspedition af recept og forsendelse af p-piller eller minipiller.

Såfremt Hundigelægerne vurderer, at der kan ske receptfornyelse, vil Practio videregive dine oplysninger til dit valgte stamapotek. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tred-jeparter uden din tilladelse.

Abonnementservice

Husk at du til enhver tid kan tilbagekalde samtykket påhello@practio.com.

Dine oplysninger behandles på baggrund af dit afgivne samtykke (databeskyttelsesforordnin-gens art. 9, stk. 2, litra a) samt med henblik på opfyldelse af aftalen om Abonnementservicen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b). Herudover behandler vi oplysninger om dig med henblik på at overholde sundhedslovgivningen.

Hundigelægerne er efter sundhedslovgivningen forpligtet til at indhente og opbevare disse oplysninger. Practio indhenter og opbevarer oplysningerne på vegne af Hundigelægerne. Vi sletter først oplysningerne, når vi har lov til dette efter sundhedslovgivningen. Hvis du vælger at ophøre med at benytte Hjemmesiden, vil vi således fortsat være forpligtet til at opbevare op-lysninger om dig i en lovfast opbevaringsperiode.

Derudover er Hundigelægerne forpligtet efter sundhedslovgivningen til at registrere oplysnin-ger, der er relevante for receptfornyelsen. Practio registrerer disse oplysninger på vegne af Hundigelægerne. De oplysninger, der er anført under pkt. 7 i de generelle Brugervilkår, bliver herefter også behandlet som tilknyttede dig. Du finder de generelleBrugervilkårpå Hjemmesiden.

Når du tilmelder dig Abonnementservicen, vil du som en del af Abonnementservicen blive bedt om at oplyse kreditkortinformationer til QuickPay, som håndterer transaktionerne i forbindelse med betalinger. Læs mere herom under pkt. 2.7.

Hvis du som bruger kontakter os med spørgsmål eller en klage, behandler vi de oplysninger, vi modtager til brug for håndtering af klagen. Vi kan i den forbindelse have behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig. Vi behandler alle oplysninger om dig fortroligt. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagens behandling og forhåndsgodkendt af dig, medmindre videregivelsen følger ved lov eller af anden retlig forpligtelse.

Oplysninger slettes når det ikke længere er relevant for besvarelsen af en henvendelse, for behandlingen af en klage eller nødvendigt for fastlæggelsen af et retskrav. Længere opbeva-ring kan følge ved lov.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover ret til at få rettet, slettet eller blo-keret dine oplysninger, hvis oplysningerne viser sig urigtige, vildledende eller på lignende måde behandles i strid med lov. Hvis du ønsker at benytte disse rettigheder skal du kontakte Practio.

Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger ved at rette henvendelse til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5,
1300 København K.
Tlf. 33 19 32 00

5. Ændringer i Servicevilkårene

Practio kan få behov for at ændre Servicevilkårene. Practio kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i Servicevilkårene i blandt andet følgende situationer:

• Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis,
• Ved ændringer i Abonnementservicens tilrettelæggelse,
• Ved ændringer i samarbejdet med apotekerne

Når der sker ændringer i Servicevilkårene, vil vi med rimeligt varsel give dig direkte og individu-el besked herom per mail eller sms. Ændringerne vil kun gælde for din fortsatte og fremadret-tede brug af Abonnementservicen efter modtagelsen af en sådan besked.